Teaterverkstäder & Skapande skola

Arabiska Teatern genomför teaterverkstäder på arabiska. Dessa verkstäder kan ske som en del i sommarlovsaktiviteter, inom Skapande skola eller som en del av skolans vanliga arbete. Vi erbjuder teaterverkstäder som bland annat tränar språk, kreativitet, självförtroende och samarbete. 

Vi kan också erbjuda specialutformade teaterverkstäder och efterarbete i anslutning till de föreställningar som vi gör för barn & unga.

Vi erbjuder teaterverkstäder med asylsökande, flyktingar och arabisktalande som sedan kan redovisas i form av offentliga föreställningar.

Vi använder olika metoder, skuggspel, maskteater och skådespeleri. Vi kan spela scener ur dramer för att ge och få inspiration, ledning hur man kan gestalta med olika medel.

Vi ger barnen möjlighet att vara kreativa och ger dem instrument, metoder och möjligheter att uttrycka sina tankar, känslor, erfarenheter och idéer på sitt eget språk. Detta utifrån deras egna behov och vilja. Vi fokuserar eller styr inte arbetet på speciella teman som krig, död eller flykt eller exil. Vad barnen vill arbeta med eller berätta kommer från dem och är inte upp till oss att bestämma. Vi ger dem vägledning, material, idéer, inspiration, tid & rum samt metoder.

Vi visar att det finns kreativa möjligheter här i Sverige för dem som individer. Genom kreativiteten kan deltagarna känna glädje och stolthet över vad var och en har skapat och upplevt.

Vi visar att det finns goda möjligheter, och därmed ge barnen trygghet och självförtroende, att skapa sig en framtid i Sverige delvis genom att vi själva kan vara förebilder. Själva flyktingar, men som redan fått rotfäste.

 Vi stärker barnen som individer och självständiga personer i relation till familj och omgivning.

Vi skapar samhörighet och en gruppgemenskap hos deltagarna. Barnen har som grupp skapat något oavsett bakgrund, erfarenhet och skillnader rörande grupptillhörighet, religion etc.

Vi tränar arabisktalande barn att formulera och uttrycka sig på sitt modersmål.

Vårt modersmål är arabiska så det uppstår inte några språkliga hinder i arbetet med arabisktalande i kommunikationen före och under arbetet. Vi tror att det är en förutsättning för dessa kreativa teaterverkstäder att vi kommunicerar med dessa nyanlända barn och unga på deras eget modersmål.

Vi utgår från FN:s barnkonvention och har fokus på barnperspektivet i arbetet.

Intresseanmälan och frågor: 

Mejla: info@arabiskateatern.se